{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Klauzula informacyjna procesu rekrutacji pracowników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:
1. Administratorem podanych w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych mvb Sylwester Krzywiec Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie (kod: 71-718) przy ul. Widuchowskiej 19.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w mvb pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Dane osobowe będą przetwarzane w mvb na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które składają Państwo aplikację.
4. Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które składają Państwo aplikację.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.